اخـبــار و اطلاعیه ها   - برای مشاهده سوالات کنکور ۹۲ کلیک کنید 

ردیفگروه آزمایشینوع دفترچه
۱ گروه آزمایشی ریاضی و فنیدفترچه عمومی
دفترچه اختصاصی
۲سوالات گروه آزمایشی هنردفترچه عمومی
دفترچه اختصاصی
۳سوالات گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه عمومی
دفترچه اختصاصی - بهیاری
۴سوالات گروه آزمایشی زبان‌های خارجیدفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی - زبان های فرانسه وآلمانی
۵سوالات گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی - اصول و عقاید

 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

كلید دفترچه عمومی (111A) و اختصاصی (120A)

كلید دفترچه عمومی (111B) و اختصاصی (120B)

كلید دفترچه عمومی (111C) و اختصاصی (120C)

كلید دفترچه عمومی (111D) و اختصاصی (120D)

 

گروه آزمایشی علوم تجربی 

كلید دفترچه عمومی (211B) و اختصاصی (220B)

كلید دفترچه عمومی (211C) و اختصاصی (220C)

كلید دفترچه عمومی (211D) و اختصاصی (220D)

كلید دفترچه عمومی (211A) و اختصاصی (220A) - بهیاری

 

گروه آزمایشی علوم انسانی

كلید دفترچه عمومی (311B) و اختصاصی (320B)

كلید دفترچه عمومی (311C) و اختصاصی (320C)

كلید دفترچه عمومی (311D) و اختصاصی (320D)

كلید دفترچه عمومی (311A) و اختصاصی (320A) - اصول عقاید

 

گروه آزمایشی هنر

كلید دفترچه عمومی (411A) و اختصاصی (420A)

كلید دفترچه عمومی (411B) و اختصاصی (420B)

كلید دفترچه عمومی (411C) و اختصاصی (420C)

كلید دفترچه عمومی (411D) و اختصاصی (420D)

 

گروه آزمایشی زبان خارجی

كلید دفترچه عمومی (511A) و اختصاصی (520A)

كلید دفترچه عمومی (511B) و اختصاصی (520B)

كلید دفترچه عمومی (511C) و اختصاصی (520C)

كلید دفترچه عمومی (511D) و اختصاصی (520D)

دانلود + ادامه مطلب